BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 25/11/2021

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 25/11/2021
I. Diễn biến xu thế thủy văn trên lưu vực sông Sê San
a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua:
Trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông, suối có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,45 mét; riêng sông Pô Kô tại trạm thủy văn Đăk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của nhà máy thủy điện.
b. Dự báo, cảnh báo:    
Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,30 mét; riêng sông Pô Kô tại trạm thủy văn Đăk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của nhà máy thủy điện. 
II. Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm
Sông Trạm Yếu tố Thực đo Dự báo
Ngày 24-11 Ngày 25-11 Ngày 25-11 Ngày 26-11
13h 19h 01h 07h 13h 19h 01h 07h
Đăk Bla Kon Plong H (cm) 59134 59120 59162 59164 59150 59130 59140 59130
Q (m3/s) 65,2 49,9 102 105 85,1 60,7 72,4 60,7
Đăk Bla H (cm) 51585 51587 51609 51590 51580 51575 51590 51580
Q (m3/s) 164 168 214 174 154 144 174 154
Pô Kô Đăk Mốt H (cm) 58197 58262 58199 58149 58200 58280 58200 58160
Q (m3/s) 35,9 90,1 36,9 20,8 37,5 112 38,0 22,3
Đăk Tờ Kan Đăk Tô H (cm) 57552 57558 57557 57552 57550 57555 57555 57552
 
III. Đường quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo các trạm
Tin phát lúc: 11h30’
Tin tiếp theo phát lúc: 11h30’ ngày 26/11/2021

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum